Slide background

 

Leveringsbestemmelser


Gældende foralle erhvervsdrivende, som forsynes med vand fra Sindal vandværk A.m.b.a.

I det af kommunen godkendte regulativ beskrives retten til forsyning af vand. Det fremgår ligeledes af regulativet, at enhver forbruger må uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og visses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reperationer og udskylning af ledninger m.v.

Ved afbrydelse eller genoptagelse af vandforsyningen og ved anden driftsforstyrelse, herunder ændringer i tryk og kvalitet (enhver forurening ), er vandværket, uanset om dette måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar for den erhvervsdrivendes, herunder den erhvervsdrivendes aftagers / klienters / kunders / driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt vandværket har udvist forsæt eller grov uagtsomhed. Den erhvervsdrivende opfordres til at tegne en driftstabsforsikring.

Med venlig hilsen
Sindal Vandværk A.m.b.a.

Bestyrelsen d. 17. november 2010